1. Kto jest Twoim administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko – Radcowska Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Francesca Nulla 13, 00-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000086160.

2. Dane kontaktowe w sprawach związanych z danymi osobowymi

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych osobowych możesz zwracać się do:

Marcin Bąk
m.bak@dubois-kancelaria.com

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu i zakresie:

1) prowadzenia z Tobą korespondencji i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e -mail;
2) przedstawienia oferty udzielenia pomocy prawnej, jeżeli zapytanie przesłane przez Ciebie zawierało prośbę o przedstawienie oferty;
3) udzielenia pomocy prawnej, w tym porady prawnej również za pośrednictwem systemu porozumiewania się na odległości;
4) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dla prowadzenia działań zmierzających do rozliczenia świadczonej usługi pomocy prawnej;
5) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (w szczególności podatkowych).

Realizacja w/w celów może wymagać przetwarzania danych osobowych takich jak:

1) Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr PESEL, nr NIP;
2) Nr IP komputera, wizerunek – w przypadku pomocy prawnej za pośrednictwem wybranego przez Ciebie systemu komunikowania się na odległość, w tym systemu audiowizyjnego.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli
dzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie, ani udzielić Ci pomocy prawnej.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
2) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym działania podjęte na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem tej umowy);
3) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes: działania podjęte w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie złożone z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty e-mail, działania zmierzające do rozliczenia świadczonej usługi pomocy prawnej);
4) Art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, w szczególności podatkowego).

6. Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom, którym Administrator zlecił przetwarzanie danych osobowych, takim jak: obsługa IT, obsługa księgowa, podmioty zajmujące się hostingiem;
2) Podmiotom, które Administrator upoważnił do przetwarzania danych w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej, tj. adwokatom oraz radcom prawnym współpracującym z Administratorem.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do:

1) udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e-mail;
2) wykonania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej;
3) wykonania uprawnień wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (okres przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie pomocy prawnej);
4) wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
lub do czasu:
5) odwołania przez ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu – przy czym odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

8. Jakie przysługują ci prawa?

Jako osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych, poprawienia danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

9. Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.