03.06.2014

Mec. Elżbieta Buczek w sprawie precedensowego pozwu o odszkodowanie od rodziców

Jeszcze niedawno taka historia jak ta byłaby nie do pomyślenia. Syn chce odszkodowania od rodziców. Przekonuje, że zniszczyli mu życie. Zaniedbywali, a nawet znęcali się fizycznie i psychicznie.

Kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo. Za doznane krzywdy Adam chce 200 tysięcy złotych. To prawdopodobnie pierwszy taki pozew w Polsce.

– Do­ro­słe dziec­ko może dojść do wnio­sku, że przy­czy­ną jego kło­po­tów może być dzie­ciń­stwo – po­wie­dzia­ła psy­cho­log Alek­san­dra Pio­trow­ska.

Ad­wo­kat Elż­bie­ta Bu­czek po­wie­dzia­ła, że ta spra­wa ma cha­rak­ter pre­ce­den­so­wy i bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że za tym przy­pad­kiem pójdą ko­lej­ne.

We­dług praw­ni­ków spra­wa męż­czy­zny nie jest łatwa. Bę­dzie mu­siał on udo­wod­nić, że ro­dzi­ce mieli od­po­wied­nie wa­run­ki, by się nim zaj­mo­wać. Męż­czy­zna bę­dzie mu­siał także za­świad­czyć, że kwota, któ­rej się do­ma­ga, jest ade­kwat­na. (żg)

 

Więcej:

http://wiadomosci.onet.pl/lodz/200-tys-zl-za-koszmar-dziecinstwa-takich-pozwow-moze-byc-wiecej/z623m

CZYTAJ DALEJ >