Kredyty „Frankowe” i zobowiązania

Dubois

 

Prawnicy skupieni w zespole zajmującym się obsługą sporów sądowych dotyczących tzw. kredytów „frankowych” zajmują się świadczeniem pomocy prawnej konsumentom–kredytobiorcom, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej, a w szczególności do franka szwajcarskiego (CHF). W dotychczas prowadzonych sprawach „frankowych” zespół kancelarii Dubois i Wspólnicy uzyskał dla swoich klientów szereg korzystnych rozstrzygnięć, zgodnie z indywidualnie dobraną strategią procesową.

Pomoc prawna w opisanym powyżej zakresie obejmuje:

  • prowadzenie spraw z powództwa kredytobiorców o:
    – unieważnienie umowy kredytu i o zwrot dokonanych przez kredytobiorców spłat;
    – „odfrankowienie”, tj. ustalenie bezskuteczności określonych postanowień umowy oraz zwrot nadpłaconej części rat;
  • prowadzenie spraw z powództwa kredytobiorców o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
  • reprezentowanie kredytobiorców w sprawach inicjowanych powództwem banku, w szczególności w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, w celu zmniejszenia lub zlikwidowania salda zadłużenia wobec banku;
  • reprezentowanie klientów w toku negocjacji prowadzonych z bankami w celu polubownego zakończenia sporu na tle umowy kredytu „frankowego”;
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających w ramach zainicjowanych procesów, w celu sądowego wstrzymania płatności rat kredytu na czas trwania procesu i zakazania bankom wypowiadania umowy kredytu z powodu braku spłat;
  • prowadzenie spraw z powództwa kredytobiorców o zwrot składek za ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW).

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie przygotowywania, opiniowania i negocjowania umów, mając przede wszystkim na względzie należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów i zapewnienie skutecznego egzekwowania zobowiązań umownych. Praktyka Kancelarii obejmuje zarówno tzw. umowy życia codziennego (np. sprzedaż ruchomości, najem lokalu mieszkalnego), umowy o charakterze finansowym (np. kredyt, pożyczka, leasing), umowy o elemencie zatrudnieniowym (np. zlecenie, świadczenie usług, umowa agencyjna), umowy „wytwórcze” (np. o dzieło, roboty budowlane), umowy o znaczeniu osobistym (np. dożywocie, renta, zrzeczenie się dziedziczenia) i wiele innych.

Zespół Kancelarii doradza i reprezentuje przedsiębiorców oraz konsumentów w sporach związanych zarówno z wyegzekwowaniem należytego wykonania umowy, jak i tych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kancelaria, na etapie polubownym oraz sporu sądowego, świadczy pomoc prawną w sporach dotyczących odszkodowań z kontraktów, wykonania zastępczego, rękojmi i gwarancji, kar umownych, umów przedwstępnych i zadatków, klauzul niedozwolonych, skuteczności odstąpienia od umowy lub cesji itp.

Nasz zespół

Zespół

Marcin Bąk

Adwokat

Klaudyna Rybak

Adwokat

Karol Kosmus

Aplikant adwokacki

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!