KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dubois i Wspólnicy Kancelaria
Adwokacko Radcowska sp.j. ul. Francesca Nulla 13, 00-486, Warszawa,

II. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail:  m.bak@dubois-
kancelaria.com lub listownie na w/w adres korespondencyjny Administratora.

III. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane osobowe podane w formularzu
kontaktowym z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
a. w celu umożliwienia skorzystania z systemu rezerwacji spotkań i podjęcia działań
jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej w celu uzgodnienia
terminu spotkania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej.
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w
stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą Administratorowi
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana* dane osobowe przez okres – do czasu
przeprowadzenia spotkania umówionego za pośrednictwem formularza kontaktowego

VI. Administrator może Pani/Pana* dane osobowe mogą przekazać radcom prawnym,
aplikantom radcowskim, adwokatom, aplikantom adwokackim, na których przepisy nakładają
obowiązek zachowania tajemnicy – w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego lub
adwokata prowadzącego Pani/Pana* sprawę lub pracownikom Administratora, których
upoważniono pisemnie do przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, a także podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcom usług IT, hostingu, poczty
elektronicznej, systemów do zarządzania fakturami lub czasem pracy, informatykom,
operatorowi telefonicznemu, firmom zajmującym się obsługą księgową, firmom kurierskim i
pocztowym, notariuszom, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom współpracującym z
Administratorem, sądom oraz organom (odbiorcy danych).

VII. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d. przenoszenia danych
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić wykonanie umowy o udzielenie pomocy prawnej.

IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są
profilowane.

X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z
prawem, przed jej wycofaniem.