20.04.2020

Uwaga na porozumienia stron rozwiązujące umowę o pracę – apl. adw. Amadeusz Borkowski

W dobie epidemii, wobec wywołanych nią nowych uwarunkowań gospodarczych, coraz częściej pracodawcy decydują się na przeprowadzenie w swoich zakładach pracy redukcji zatrudnienia. Do Kancelarii docierają sygnały o pracownikach, którym wręczane są do podpisu porozumienia o zgodnym rozwiązaniu umów o pracę. O dziwo, w porozumieniach tych wskazywane jest, że zakończenie zatrudnienia następuje na wniosek czy z inicjatywy samego pracownika.

 

Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że zawarcie porozumienia zawierającego taką klauzulę może znacząco, negatywnie oddziaływać na ich sytuację finansową.

 

Po pierwsze, zakończenie zatrudnienia przy tak skonstruowanym porozumieniu stron, nie będzie najpewniej poczytywane jako rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. To z kolei sprawia, iż pracownik traci wówczas prawo do odprawy pieniężnej, gwarantowanej przez przepisy prawa w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia 20 i więcej pracowników. Warto przy tym przypomnieć, że wysokość odprawy zależy od stażu pracy pracownika i wynosi co do zasady:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

 

Po drugie, rozwiązanie umowy o pracę na podstawie takiego porozumienia może czasowo pozbawić zwalnianego pracownika prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Takiemu bezrobotnemu zasiłek będzie przysługiwać dopiero po okresie aż 90 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (tzw. okres karencji), jeżeli rejestracji jako osoba bezrobotna dokona w okresie do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Przyjmując, że zazwyczaj ogólny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych to 180 dni, to w omawianej sytuacji czas, za który wypłacany będzie zasiłek będzie aż o połowę krótszy.

 

Jak pokazuje powyższe, zaledwie jedno, krótkie postanowienie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę może przesądzić o tym, że pracownikowi nie zostanie wypłacona odprawa pieniężna oraz sprawić, iż drastycznie skróci się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zdecydowanie warto mieć na uwadze konsekwencje, jakie rodzi porozumienie zawierające wspominaną na wstępie klauzulę, negocjując warunki porozumienia czy decydując się na jego zawarcie.

 

Amadeusz Borkowski, aplikant adwokacki

a.borkowski@dubois-kancelaria.com