19.04.2020

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania przewidziane wyłącznie dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej, eventowej i turystycznej – apl. radc. Piotr Jarosz

Przed nami najcieplejsze miesiące w roku – szczytowy sezon dla branży turystycznej, hotelarskiej i eventowej. Dotychczas zdecydowana większość przedsiębiorców uzyskiwała najwyższe przychody właśnie w tym okresie. Tegoroczna wiosna wprowadziła rynek w niespodziewaną, trudną rzeczywistość gospodarczą, której skutki odczuwalne są dla wszystkich przedstawicieli tych branż. Restrykcje zastosowane celem prewencji rozprzestrzeniania się COVID-19 uniemożliwiają otwarcie sezonu, przyjmowanie gości i organizowanie zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem imprez.

 

Z uwagi na powyższe, poza rozwiązaniami przeznaczonymi dla ogółu przedsiębiorców, w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tarcza antykryzysowa) zaproponowano szczególne rozwiązania, które mają na celu wsparcie właśnie hotelarstwa, turystyki i rekreacji w okresie czasowego „zamrożenia” rynku.

 

  1. Przedłużenie terminu do zwrotu środków do 180 dni

 

Zgodnie z art. 15zp tarczy antykryzysowej – przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie, który:

 

  1. prowadzi działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub
  2. organizuje wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe

 

w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

 

Analogicznie – w stosunku do branży turystycznej, zgodnie z art. 15k tarczy antykryzysowej, odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

 

Aby zatem skorzystać z rozwiązań przewidzianych w art. 15zp (branża hotelarska, eventowa) lub art. 15k (branża turystyczna) tarczy antykryzysowej należy spełnić łącznie trzy przesłanki wskazane w ww. przepisach – bycie przedsiębiorcą w rozumieniu tych przepisów, rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy, zaistnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy epidemią a rozwiązaniem/odstąpieniem od umowy. W przypadku spełnienia tych warunków, druga strona umowy może skutecznie żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy dopiero po upływie 180 dni od rozwiązania/odstąpienia od umowy.

 

  1. Wystawienie vouchera zamiast rozwiązania umowy

 

Zamiast rozwiązywać umowę, za zgodą klienta/podróżnego, przedsiębiorca z branży hotelowej, eventowej (art. 15zp ust. 2-3 tarczy antykryzysowej) lub branży turystycznej (art. 15k ust. 2-3 tarczy antykryzysowej) może wystawić tej osobie specjalny voucher, o wartości nie mniejszej niż kwota dotychczas wpłacona przez stronę umowy. Voucher ten, traktowany jako forma płatności bezgotówkowej, będzie mógł zostać wykorzystany w ciągu roku od dnia, w który miała się odbyć impreza/wydarzenie, na poczet przyszłych aktywności w obszarze działalności przedsiębiorcy.

 

Co dalej?

 

Niezależnie od powyższych rozwiązań, które już obowiązują, Ministerstwo Rozwoju, wraz z Polską Organizacją Turystyczną, pracują obecnie nad projektem tzw. „bonu 1000 plus”. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Agencję Informacyjną Polska Press, „głównym celem programu 1000 plus będzie wsparcie finansowe polskiej branży turystycznej, m.in. turystów, organizatorów turystycznych, agentów turystycznych i innych podmiotów świadczących powiązane usługi turystyczne (…) Na obecnym etapie konsultacje dotyczą formy, dystrybucji oraz wartości finansowania.”.

 

Pomimo, że ww. program jest dopiero przygotowywany i nie opublikowano jeszcze założeń do ustawy, która ma być gotowa najwcześniej w drugiej połowie 2020 r. – już teraz podnosi się wątpliwości dotyczące kształtu rozwiązań, które mają zostać zaproponowane, w szczególności wobec planowanego wyłączenia turystyki zagranicznej z programu oraz ograniczania kręgu osób uprawnionych do otrzymania bonu.

 

W liście otwartym skierowanym do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Alina Dybaś – Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO) podnosi, że bony powinny być dostępne dla wszystkich obywateli RP, bez względu na kryterium dochodowe oraz, że powinny one dofinansowywać pobyt w obiekcie noclegowym nie tylko w kraju, ale również za granicą. Nie wiadomo, czy tak daleko idące postulaty zostaną uwzględnione w ostatecznym projekcie ustawy.

 

Jako zespół Kancelarii będziemy starali się na bieżąco informować Państwa o dalszych pracach nad ww. projektem oraz innych rozwiązaniach, kierowanych bezpośrednio do podmiotów z branży hotelarskiej, eventowej i turystycznej.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące stosowania w praktyce instytucji przedłużonego terminu zwrotu lub wystawiania bądź realizacji voucherów, chętnie odpowiemy na Państwa wątpliwości.

 

apl. radc. Piotr Jarosz