08.04.2020

Pomoc dla biznesu – adw. Aleksandra Biernacka

I. Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorców i samozatrudnionych – główne założenia i warunki do spełnienia:

1) dla przedsiębiorcy (który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych) oraz dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne);
2) zwolnienie dla przedsiębiorcy (w tym za osoby, które zgłosił do ubezpieczeń społecznych) dotyczy obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
3) zwolnienie dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą dotyczy obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a. prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
b. przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. obecnie 15 681 zł);
4) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu ww. składek, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS – główne założenia i warunki do spełnienia:

1) dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, których obroty gospodarcze (tj. łączne obroty ze sprzedaży towarów lub usług za 2 dowolne kolejne miesiące przypadające w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy z 2019 roku), zmniejszyły się w następstwie wystąpienia koronawirusa o co najmniej 30 %;
2) dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym dofinansowanie dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia;
3) dofinansowanie będzie mogło zostać udzielone przez starostę na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, na wniosek przedsiębiorcy złożony do właściwego powiatowego urzędu pracy;
4) wysokość dofinansowania uzależniona jest nie tylko od spadku obrotów gospodarczych danego przedsiębiorcy, ale też od wysokości wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, przy czym w przypadku spadku obrotów o:
a. co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
b. co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
c. co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
5) dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcy od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (przy czym Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane);
6) dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych;
7) przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (a zatem przy założeniu, że umowa o dofinansowanie będzie zawarta na 3 miesiące, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia łącznie przez 6 miesięcy);
8) w przypadku niedotrzymania powyższego warunku przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika;
9) we wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia kliku oświadczeń dotyczących działalności, w tym m.in. o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
10) jednocześnie przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

III. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – główne założenia i warunki do spełnienia:

1) dla przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pod warunkiem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS do końca III kwartału 2019 r. oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości tego przedsiębiorcy;
2) dofinansowanie może zostać przyznane przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym):
a. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego lub;
b. nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
3) dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego (tj. kiedy pracownik nie świadczy pracy z przyczyn od niego niezależnych, przy czym pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy) lub obniżonego wymiaru czasu pracy (wymiar czasu pracy pracownika może zostać ograniczony o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu) oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne w ww. przypadkach;
4) pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – tj. obecnie 1300 zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);
5) wynagrodzenie przestojowe dofinansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia – tj. obecnie 1.300 zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), przy czym dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. obecnie: 15 595,74 zł);
6) wynagrodzenie dla pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy (o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj. obecnie: 2079,43 zł), przy czym dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. obecnie: 15 595,74 zł);
7) warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w porozumieniu z odpowiednią organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, a następnie przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy;
8) przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;
9) dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o odpowiednie dofinansowanie (przy czym Rada Ministrów może przedłużyć ten okres).

IV. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – główne założenia i warunki do spełnienia:

1) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło i umowę o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia);
2) świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia koronawirusa doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;
3) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz:
a. nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. obecnie: 15 595,74 zł);
b. w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiesiła jej prowadzenie po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. obecnie: 15 595,74 zł);
4) Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. obecnie: 15 595,74 zł);
5) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (tj. obecnie: 2 080 zł), z wyjątkami wskazanymi w ustawie;
6) ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych., natomiast przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
7) wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii;
8) Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane;
9) Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

V. (Bezzwrotna) pożyczka w kwocie do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – główne założenia i warunki do spełnienia:

1) tylko dla mikroprzedsiębiorców (tj. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników), którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.;
2) kwota do 5 tysięcy złotych jako jednorazowe wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
3) pożyczka będzie mogła zostać udzielona przez starostę na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, ze środków Funduszu Pracy, na wniosek przedsiębiorcy złożony do właściwego powiatowego urzędu pracy,
4) pożyczka wraz z odsetkami będzie bezzwrotna (zostanie umorzona), pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.,
5) oprocentowanie pożyczki ma być stałe i niskie – ma bowiem wynosić w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, tj. obecnie 0,0525 %;
6) okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym konieczność spłaty kapitału oraz odsetek przez przedsiębiorcę będzie zawieszona przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Inne rozwiązania wsparcia dla biznesu w zakresie podatków i składek ZUS (po spełnieniu warunków szczegółowo wskazanych w ustawie) to m.in.:
1) Możliwość jednorazowego odliczenia straty wstecz od dochodu (w zakresie podatku PIT lub CIT) dotyczy podatników, którzy z powodu koronawirusa ponieśli stratę w 2020 r., a jednocześnie których tegoroczne przychody były niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku 2019. Możliwość odliczenia od straty ograniczona została do kwoty 5.000.000 zł.
2) Możliwość skorzystania z braku naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;
3) Możliwość skorzystania z braku naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku uzyskania decyzji m.in. o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek – dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu;
4) Możliwość zwolnienia za część roku 2020 z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – która może zostać wprowadzona przez Radę gminy w drodze uchwały;
5) Możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. – która może być wprowadzona przez Radę gminy w drodze uchwały;
6) Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez przedsiębiorców, którzy świadczyli przed dniem 1 kwietnia 2020 r. usługi w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
7) Dodatkowo niektóre terminy wykonania obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach zostały odroczone, m.in. istnieje możliwość złożenia niektórych zeznań podatkowych w późniejszych terminach.